1. پنج
 2. شش
 3. هفت
 4. هشت
که اولین فرزند والد خود هستند 'li' عناصر
 1. پنج
 2. شش
 3. هفت
 4. هشت
انتخاب کردن سومین فرزند از دومین گروه عناصر
 1. پنج
 2. شش
 3. هفت
 4. هشت
انتخاب کردن 3 فرزند از گروه عناصر فرد